Get Adobe Flash player

Yayınlar – Kurs ve Kongreler

1. Tülay İ., Alıcı B., Özkara H., Akkuş E., Yencilek F., Öcal P., Özalp A.U., Hattat H.  Ureaplasma urealyticum ve Chlamydia Trachomatis enfeksiyonlarının semen parametrelerine etkisi.  Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2000; Ocak-Mart: 23-27

2. Akkuş E., Özalp A.U., Çakalır Cansel. Benign Paratestiküler tümörler. Vaka sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2003; Cilt 34 Sayı 2: 93-94

3. Çekmen A., Akkuş E., Önal B., Özalp A.U., Solok V. Renal hücreli karsinom ve Human lökosit antijen ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi; 2002 sayı 4: 383-389

4. Önal B., Özalp A.U., Öbek C., Öner A., Önder A.U., Solok V. Kaptopril ile sistinüri tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Üroloji Dergisi; 2003 cilt 29 sayı 3 : 351-353

5. Özalp A.U., Çekmen A., Önal B., Talat Z., Özkan B., Solok V. Değişici Epitel Hücreli Mesane Kanseri Olgularında HLA Tiplemesi. Türk Üroloji Dergisi; 2004 cilt 30 sayı 1: 24-28

6. Yılmaz E.,Çekmen A., Akkuş E., Önal B.,Özalp A. U., Solok V., Eren B. The Relatiomship Between Human Leucocyte Antigens (HLA) and Renal Cell Carcinoma. Bosnian  Journal Of Basic Medical  Sciences 2010; 10 (4): 28


KONGRE SUNUMLARI

1. Özalp Ali Uğur., Çekmen A., Önal B., Yılmaz E., Kalkan M., Talat Z.
Mesane Değişici Epitel Hücreli karsinom olgularında Human Lökosit Antijen tiplemesi: Türk Üroloji Kongresi 2002, Antalya : O-23

2. Önal B., Uygun N., Önder A.U., Özalp Ali Uğur., Solok V., Erözenci A.
Prostat adenokarsinomunda biyokimyasal nüks ile epidermal büyüme faktörü reseptörü ve transforming büyüme faktör alfa ekspresyonu arasındaki ilişki:
Türk Üroloji Kongresi 2002, Antalya: P- 141

3. Demirkesen O., Önal B., Özalp Ali Uğur., Tunç B., Yalçın V., Önder A.U, Çetinel B.
Radikal Retropubik Prostatektomi (RRP) operasyonunun idrar inkontinansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi: uzun dönem sonuçları. Türk Üroloji Kongresi 2002, Antalya:P-301

4. Çekmen A., Akkuş E., Önal B., Yılmaz E., Özalp Ali Uğur., Solok V.Renal hücreli karsinom ve Human Lökosit Antijen ilişkisi. Türk Üroloji Kongresi 2002, Antalya: P-361

5. Yencilek F., Özalp Ali Uğur., İsmayilov V., Memmedov F., Gürpınar T Kalsiyum Oksalat taşı olan erkek hastalar ile sağlıklı erkeklerin idrarlarındaki siyalik asid düzeyleri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya: Oral sunum

6. Gürpınar T*, Yencilek F.*, Ismayılov V**, Gül Ü**, Özalp Ali .Uğur**, İsayev T**, Memmedov F**

‘’Perkütan Nefrolitotomi: Azerbaycan Deneyimimiz’’

*: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., İstanbul

**: Merkezi Klinik Hastane, Üroloji Kliniği, Bakü, Azerbaycan

18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya

7. Yencilek F., İsmayilov V., Özalp Ali.Uğur., Memmedov F., Gürpınar T.
Azerbaycan’da Transüretral Üreterolitotripsi Deneyimleri. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya

8. Yencilek F., Bayramov R., Uludağ K., İsmayilov V., Eybetova C., Özalp A.U., Memmedov F., Gürpınar T. Renal kolik ağrı ile başvuran hastalarda üreter taşının saptanmasında Kontrastsız Spiral Tomografi ile Ultrasonun karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya


KATINILAN KURS VE KONGRELER

1. 4.Ankara and 1. ESU Blacksea Uro-Oncology Course
Antalya, Turkey, 30 September-3 October 1999

2. 3.Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi
26-28 Kasım 1999, Crowne Plaza Otel, İstanbul

3. 1.İstanbul Urolithiasis Sempozyumu
28-29 Mayıs 1999, İstanbul

4. 16.Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000, İzmir

5. Recent Advances in Laparoscopic Urology
8 October 2000, İzmir

6. Urodynamics and Neuro-uropharmacology
8 October 2000, İzmir

7. Erektil Disfonksiyon ve Viagra Eğitim Semineri
15-16 nisan 2000, Antalya

8. Kitle yaralanmaları ve afet hekimliği sempozyumu
9-10 mart 2000, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

9. 4.Ulusal Endouroloji Kongresi
1-2 Haziran 2000, İstanbul

10. 5.Ankara Üroonkoloji Kursu
27-30 Eylül 2001, Antalya

11. 6th seminer of the İnernational Cooperative Study of Diagnostic Ultrasound and Prostate Cancer
3-5 October 2002, Antalya

12. İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu
21-22 Mart 2002, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

13. 5.Ulusal Androloji Kongresi
5-7 Haziran 2003, İstanbul

14. XX.EAU Congress ( 20. Avrupa Üroloji Kongresi)
16-19 Mart 2005, İstanbul

15. 2.Uygulamalı Ürolojik Laparoskopi Cerrahi Sempozyumu ve kursu
19-25 Haziran 2005, GATA, Ankara

16. 6.Ulusal Endoüroloji Kongresi
1-4 Aralık 2005, Harbiye , İstanbul

17. Üriner İnkontinans Uygulamalı Kursu
17 Kasım 2006, Türk Ürojinekoloji Derneği ve Plastik Rekonstrüksiyon Derneği, İstanbul

18. 20.Ulusal Üroloji Kongresi
1-6 Kasım 2008, Antalya

19. 3.Üroonkoloji Kış Sempozyumu
4 – 8 Şubat 2009, Girne, KKTC

20. 21.Ulusal Üroloji Kongresi
30 Ekim- 3Kasım 2010, İstanbul

21. 9.Ulusal Androloji Kongresi
1- 4 Haziran 2011, Mersin

22. Her Boyutu İle Mesane
18- 19 Haziran 2011, Ürolojik Cerrahi Derneği, İstanbul